femalemaleLinear modelLinear modelLinear modelLinear model
 conmutconmutsexgenotypebody masssex:genotype
 n=10n=10n=9n=9
 mean ± sdmean ± sdmean ± sdmean ± sdp-valuep-valuep-valuep-value
avg. body weight [g]23.4 ± 1.823.3 ± 2.627.2 ± 2.127 ± 2.7< 0.0010.875NA0.916
Food intake [g]2.7 ± 0.52.8 ± 0.83.4 ± 0.42.3 ± 1.10.790.0460.9260.032
avg. VO2 [ml/(h animal)]98.985 ± 11.70596.253 ± 5.874102.85 ± 15.954104.349 ± 9.3910.1970.929< 0.0010.431
min. VO2 [ml/(h animal)]74.2 ± 11.12471.4 ± 7.18370.111 ± 14.96276 ± 10.2230.0280.5550.0010.152
max. VO2 [ml/(h animal)]128.2 ± 14.359125.2 ± 9.647141 ± 19.906134.889 ± 11.3190.9020.3080.0020.748
avg. RER VCO2/VO20.887 ± 0.0260.895 ± 0.040.913 ± 0.020.866 ± 0.0470.9310.093NA0.02
avg. distance [cm]3910 ± 13594008 ± 14143567 ± 6496121 ± 57600.3680.181NA0.214
avg. rearing [counts]174 ± 105130 ± 48179 ± 157174 ± 140a0.5290.524NA0.625