femalemaleLinear modelLinear modelLinear modelLinear model
 conmutconmutsexgenotypebody masssex:genotype
 n=12n=10n=19n=9
 mean ± sdmean ± sdmean ± sdmean ± sdp-valuep-valuep-valuep-value
Avg. body weight [g]22.3 ± 2.321.1 ± 1.227.3 ± 3.426.5 ± 2.4< 0.0010.225NA0.847
Food intake [g]2.5 ± 1.13.3 ± 0.52.8 ± 0.93.1 ± 0.80.7860.0290.5730.279
Avg. VO2 [ml/(h animal)]99.095 ± 10.39995.338 ± 5.273101.346 ± 5.999106.96 ± 5.5660.5390.159< 0.0010.012
Min. VO2 [ml/(h animal)]70.583 ± 15.16870.2 ± 5.47374.211 ± 8.2575 ± 8.8030.0610.387< 0.0010.915
Max. VO2 [ml/(h animal)]129.25 ± 13.692120.5 ± 7.634136.053 ± 8.879137.222 ± 8.8290.8330.488< 0.0010.068
Avg. RER VCO2/VO20.898 ± 0.060.944 ± 0.0210.906 ± 0.0430.911 ± 0.040.3450.058NA0.127
Avg. distance [cm]4353 ± 6976045 ± 34213747 ± 7814403 ± 14150.0320.026NA0.315
Avg. rearing [counts]170 ± 90184 ± 68126 ± 63188 ± 710.3520.08NA0.276