femalemaleLinear modelLinear modelLinear modelLinear model
 conmutconmutsexgenotypebody masssex:genotype
 n=14n=10n=15n=10
 mean ± sdmean ± sdmean ± sdmean ± sdp-valuep-valuep-valuep-value
avg. body weight [g]21.2 ± 1.421.6 ± 1.225.4 ± 2.123.7 ± 2< 0.0010.219NA0.042
Food intake [g]2.7 ± 0.62.8 ± 0.82.6 ± 0.52.3 ± 0.90.070.6810.2930.565
avg. VO2 [ml/(h animal)]94.838 ± 6.22593.476 ± 6.87598.061 ± 7.47292.508 ± 5.8370.3820.1560.0580.632
min. VO2 [ml/(h animal)]66.714 ± 5.39866.8 ± 4.68670.267 ± 6.97463.3 ± 2.6690.0660.080.0080.151
max. VO2 [ml/(h animal)]123.786 ± 11.464120.2 ± 8.377127.933 ± 8.884122.6 ± 8.1680.5520.2170.0320.733
avg. RER VCO2/VO20.895 ± 0.0320.891 ± 0.0390.886 ± 0.0290.88 ± 0.0460.3380.619NA0.967
avg. distance [cm]4714 ± 8864908 ± 9084825 ± 14054919 ± 11650.8550.663NA0.88
avg. rearing [counts]198 ± 69201 ± 69150 ± 66152 ± 630.0170.897NA0.968