femalemaleLinear modelLinear modelLinear modelLinear model
 conmutconmutsexgenotypebody masssex:genotype
 n=11n=9n=11n=10
 mean ± sdmean ± sdmean ± sdmean ± sdp-valuep-valuep-valuep-value
avg. body weight [g]22.9 ± 2.521.6 ± 1.127.5 ± 2.227.7 ± 1.5< 0.0010.341NA0.22
Food intake [g]3.1 ± 0.72.8 ± 0.52.9 ± 0.52.7 ± 1.10.0370.4360.0410.96
avg. VO2 [ml/(h animal)]98.685 ± 8.93893.21 ± 3.863103.632 ± 8.759102.701 ± 8.5580.0060.414< 0.0010.994
min. VO2 [ml/(h animal)]72.909 ± 5.61267.889 ± 4.5476.273 ± 10.53772.9 ± 6.9030.0020.13< 0.0010.49
max. VO2 [ml/(h animal)]128.727 ± 6.915123 ± 8.139136.727 ± 10.051137.9 ± 11.020.3540.802< 0.0010.595
avg. RER VCO2/VO20.915 ± 0.0290.91 ± 0.0290.892 ± 0.0220.879 ± 0.0350.0040.323NA0.647
avg. distance [cm]4479 ± 10544175 ± 8474720 ± 17314577 ± 6540.3860.546NA0.827
avg. rearing [counts]153 ± 72156 ± 29140 ± 46133 ± 1040.4190.931NA0.811